Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných podmienok používania internetového obchodu malltastic.sk

1. Základné pojmy

  • Prevádzkovateľ – vlastník webovej stránky malltastic.sk, ktorým je spoločnosť Sportdress s.r.o. Prevádzkovateľ je súčasne správcom osobných údajov.
  • Používateľ – návštevník webovej stránky malltastic.sk.

2. Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje a zodpovedá za ne, je spoločnosť Sportdress s. r. o. so sídlom Edmunda Petra Bardoša 216/62 027 32 Habovka, IČO:54336091 (ďalej aj „Sportdress s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“). Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na adrese info@sportdress.sk

3. Aké údaje spracúvame

Prevádzkovateľ pri svojej činnosti zbiera spracúva nasledovné údaje.

  1. Osobné údaje – meno a priezvisko, email, heslo, telefónne číslo, adresu, prípadne ďalšie údaje poskytnuté prostredníctvom webovej stránky.
  2. Obsah vkladaný používateľom na webovú stránku – recenzie a ďalší obsah.
  3. Ostatné údaje – súbory cookies

Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracovávané na základe súhlasu Používateľa udeleného Prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára na Portáli alebo na základe oprávneného záujmu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Používateľ na základe udeleného súhlasu okrem iného poskytuje oprávnenie Prevádzkovateľovi využívať cookies na priradenie týchto informácií k osobným údajom konkrétneho Používateľa.

Osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom sú prístupné jeho zamestnancom, poradcom a dodávateľom, ktorí zabezpečujú, v súlade s jeho pokynmi, marketingové, technické či prevádzkové služby pre Prevádzkovateľa . Pokiaľ Používateľ nesúhlasí s poskytnutím osobných údajov tretím osobám podľa tohto odstavca, je povinný túto informáciu zaslať písomne, doporučeným listom na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje Používateľa sú spracovávané po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie účelov ich spracovania uvedenými nižšie, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Používateľ súhlasí, aby Prevádzkovateľ zhromažďoval anonymné údaje o jeho správaní na Portáli za účelom vylepšovania služieb Portálu. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí so zhromažďovaním anonymných údajov podľa tohto odstavca, je povinný túto informáciu zaslať písomne, doporučeným listom na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.

4. Účel spracúvania osobných údajov a cookies

Údaje uvedené v bode 3 týchto Zásad ochrany súkromia malltastic.sk  sú zbierané a ukladané najmä za účelom zlepšovania služieb Portálu, za účelom plnenia zmluvy medzi Portálom a Používateľom alebo kvôli splneniu legislatívnych povinností.

V prípade používania Portálu sú údaje využívané predovšetkým za účelom optimalizácie zobrazovania relevantných produktov, vytvárania štatistík Portálu, testovania rôznych funkčných i grafických verzií Portálu, prispôsobovanie obsahu reklamných emailov alebo častí portálu z dôvodu prihlásenia Používateľa – ukladanie vlastných prehľadov obsahu Portálu v jeho profile alebo zobrazovanie posledné prezeraných či uložených produktov alebo iného obsahu na časti stránok Portálu.

V prípade reklamných sietí ako sú Google a Facebook sú údaje ukladané a prepojené za účelom prispôsobenia a lepšieho cielenia reklám Prevádzkovateľa Používateľovi.

5. Práva používateľov (dotknutých osôb)

Používateľ má právo žiadať od Prevádzkovateľa o informácie o rozsahu ukladaných osobných údajov, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania, či prenosu údajov. Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytovať Prevádzkovateľovi. Používateľ má tiež kedykoľvek právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Na účely zabezpečenia uvedených práv môže Používateľ kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese info@sportdress.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.

Ak je Používateľ presvedčený, že spracovaním osobných údajov došlo k porušeniu zákonných nariadení, má právo podať podnet na príslušné inštitúcie zabezpečujúce dozor nad dodržiavaním uvedených nariadení.

V Habovke, dňa 19. 04. 2023